Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

  • Độ tuổi được bảo hiểm: 0 – 69 tuổi.
  • Không áp dụng thời gian chờ cho rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
  • Khách hàng (người được bảo hiểm) sẽ được hoàn trả các chi phí thực tế phát sinh trong trường hợp phải nằm viện, điều trị nội trú hoặc ngoại trú hoặc chữa răng, cũng như các chi phí vận chuyển cấp cứu nội địa, tùy theo quyền lợi bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm lựa chọn.
  • Trong trường hợp Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Prévoir Việt Nam sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.
  • Thủ tục đơn giản: chỉ cần trả lời bảng câu hỏi sức khỏe.

Sản phẩm khác