Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Thông tin lãi suất
(1) Lãi suất tạm tính tại thời điểm tháng 07/2018
(2) Lãi suất tạm ứng áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các sản phẩm hỗn hợp của Công ty.
(3) Lãi suất công bố đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (Phước An Gia, Bình An Tích Lũy, Phước Thành Tài, Bình An Phát Lộc, Tân Bình An Phát Lộc) được cập nhật dựa trên tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung tại thời điểm tháng 07/2018.
(4) Lãi suất công bố đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “Gia Đình Là Nhà” được cập nhật dựa trên tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung từ ngày 01/11/2018.
(3)&(4) Báo cáo kết quả hoạt động của Qũy liên kết chung sẽ được công bố chính thức trên website www.map-life.com.vn vào thời điểm cuối mỗi năm tài chính.
      
Vui lòng tham khảo lãi suất công bố sản phẩm “Gia Đình Là Nhà” của các tháng trước tại đây.